Koventareio Kozani

Koventareio Kozani

The study presents the redesign of the interior as well as the renovation of the facades and courtyard area known as “ Koventareio ” in the center of Kozani